Privacyverklaring

PB Schilderwerken neemt uw privacy zeer serieus en daarom leggen wij u graag uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen volgens de nieuwe AVG-wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming).

PB Schilderwerken gevestigd aan de Koraal 81 in IJsselmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Tasveld 58,
8271 RW
IJsselmuiden
T (038) 33 24 920
E info@pbschilderwerken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
PB Schilderwerken verwerkt uw persoonsgegevens alleen om aan de diensten waar u om gevraagd hebt te kunnen voldoen dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens (indien opgegeven)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van u en onze onderneming. Concreet verwerkt PB Schilderwerken  uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het verstrekken van informatie over onze diensten
 • Indien gevraagd voor het aanbieden van een offerte
 • Het afhandelen van uw betaling/facturatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten af te leveren
 • PB Schilderwerken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, voor bijvoorbeeld onze administratie of zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PB Schilderwerken bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan PB Schilderwerken worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt.

PB Schilderwerken bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. PB Schilderwerken heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.

Bewaartermijn van de door u verstrekte gegevens uit de contactformulieren worden 2 jaar nadat het contact met de betrokkene is beëindigd uit ons systeem gehaald. Voor facturatie/administratieve gegevens hanteren wij de wettelijke max. van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
PB Schilderwerken deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de Belastingdienst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PB Schilderwerken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van externe serverruimte voor de opslag van gegevens. Bent u een relatie van ons, dan maken uw persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende (online) opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Beveiliging website
Alle gegevens die u met PB Schilderwerken uitwisselt via onze website (contactformulier), worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Daarnaast verzenden wij deze gegevens beveiligd via SMTP.

Cookies
PB Schilderwerken maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van pagina’s op onze website wordt meegezonden en door de browser op het door u gebruikte apparaat (computer, tablet of smartphone) wordt opgeslagen. Cookies zijn niet schadelijk voor uw device en zijn op ieder moment zelf via de browser te verwijderen.

Aanpassen via browser
U kunt de plaatsing van cookies reguleren via de browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de volgende browserinstellingen:

Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Safari

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

First Party Cookies:
Dit zijn cookies die door onze site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Deze cookies worden gebruikt voor techniek en functionaliteit van de website. PB Schilderwerken gebruikt cookies met een puur technische / functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Verantwoord
Onze website gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. PB Schilderwerken is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken, denk bijvoorbeeld aan YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, en dergelijke.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PB Schilderwerken en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pbschilderwerken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PB Schilderwerken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PB Schilderwerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@pbschilderwerken.nl.